Tom handlekurv

InfoTerms

Forsiden InfoTerms

SALS- OG LEVERINGSVILKÅR

Frakt

Vi nyttar normalt sett distributørane sine speditørar til utsending av varer. Det er viktig at adresse som Kunde oppgir som leveringsadresse er åpen for levering mellom kl. 08.00 og kl. 16.00.

Ekspedering av ordre

Normal frakttid er 2-3 dager avhengig av kvar du bur. Varer som ikkje finst på lager ved bestilling er spesifisert i produktbiletet på nettbutikken og vil der gi deg informasjon om når den er venta inn. Ordren vil i dette tilfellet bli splitta og fraktkostnaden vil følgje kvar forsendelse.

Prisar

Alle prisar på denne nettbutikken er i norske kroner eksklusiv mva. Frakt er spesifisert i handlevognfunksjonen og vil variera i forhold til kjøpet. Me tek atterhald om valutaendringar. Prisen vil bli justert til gjeldande dollarkurs ved kjøpstidspunktet.

Gebyr

Ved betalingsmiddel faktura, vil det bli tillagt eit gebyr på 50 NOK eksklusiv mva.

Reklamasjonar og feilbestilling

Reklamasjoner må skje innen 8 dager fra fakturadato via reklamasjon@agnitio.no. Ved feilbestilling frå Kunde så gjer vi merksam på at reglar gitt av distributør og produsent er gjeldande. Dette medfører eit såkalla returgebyr som varierer frå 15% - 25% av vara sin verdi, eller minimum kr. 400,-. Dette vil Agnitio vidarebelastabelasta den enkelte kunde. 

Avbestillingar

Ordre blir prosessert veldig raskt. Nokon ganger er vara sendt berre minuttar etter at vi mottok bestilling, så vennligst ver sikker på at du treng varaa før du bestiller. Avbestillingar må skje via salg@agnitio.no

Skade på vara

Hvis du oppdagar at pakka er skada allereie ved mottak, må du melda fra om dette med ei gang. Oppdagar du ein transportskade først når du åpnar emballasjane, må du og snarast ta kontakt. Kontaktpunkter er: salg@agnitio.no .

Mangelfull vare

Har vi sendt deg ein mangelfull eller feilaktig vare skal den omgåande returnerast i originalemballasjen med betalt returfrakt og i vesentlig samme stand og mengde. Du tapar din rett til å gjera mangelen gjeldende dersom du ikkje gir melding til oss om kva slags mangel det gjeld innan rimelig tid etter at du oppdaga eller burde oppdaga mangelen. Dette melder du til: reklamasjon@agnitio.no. Dersom vara er mangelfull vil du få returnert rimelige fraktutlegg. For øvrig set kjøpsloven ei ytre grense for å påberopa seg ein mangel.

Angrerett

Angrerettloven gjev forbrukar ein ubetinga rett til å gå frå avtalen (angrerett) ved å melda frå til seljar innan 14 dagar etter at forbrukaren mottok heile vara og opplysningar som krevst med heimel i angrerettlov kapittel 3 er motteken på føreskriven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utgår seinast tre månadar etter at vara er motteken eller etter 1 år dersom opplysningar om angrerett ikkje er gitt. Fristen er å sjå på som overholdt dersom melding er sendt innan fristens utgang og på ein måte som er forsvarleg etter forholda. I meldingen skal forbrukaren opplysa om på kva måte vara vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten fell partanes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom nokon av partane har oppfylt heile eller delar av avtalen skal det skje ein tilbakeføring. Forbrukar skal tilbakeføra vara innan rimelig tid. Dette gjeld sjølv om forbrukaren ikkje har fått det han eller ho har krav på å få tilbakelevert frå seljaren. Seljar pliktar å tilbakebetala det forbrukaren har betalt innan 14 dagar frå den dag seljar mottek vara eller henteseddel eller vara er stilt til rådvelde. Om du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnadar ved retur av vara skal berast av forbrukaren, med mindre seljaren har mislighalde avtalen eller seljaren i henhold til avtalen har levert ei erstatningsvare fordi den bestilte vara ikkje var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller sjølvstendig fraktførar skal sendst tilbake på same måte eller leverast seljer i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbrukar pliktar ikkje å motta eller løysa inn ei vare før den vert returner seljar, men kan i staden betala returkostnadane og be den som leverer vara om å returnere vara til seljaren. Det er då ein føresetnad at kjøpar gjev melding til seljer, innan 14 dagar, om at angreretten vert nytta.

Unnatak og begrensningar i angreretten

Angreretten gjeld ikkje dersom var ikkje kan leverast tilbake i tilnærma same stand og mengde, og skaden eller forringelsen skuldast aktløyse eller manglande omsorg frå kjøpars side. Vidare kan angreretten ikkje gjerast gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer der forseglinga er broten.

Garanti

Agnitio viser til produsentane garantiar. Desse er spesifisert under produktinformasjonen. Under garantitida, som reknast fra opprinnelig innkjøpsdato, gjeld garantien om nokon varer tross normal anvending/montering skulle gå sund. Ved material- eller produksjonsfeil, pliktar Kunden å melda dette inn til produsenten sitt supportsenter. Dette for å sikra at all historikk på maskinvaren blir registrert slik at Kunden er sikra best mogleg hjelp. Det er da produsenten som vil bistå Kunden hjelp via sine service-partnere.

Garantien gjeld ikkje dersom:

§         Feil oppstått ved unormal bruk eller ytre påvirkning.

§         Kostnadar for montering/demontering av feilaktig vare.

§         Kostnadar for reparasjon ved eit anna verksted enn det som er avtalt med Agnitio

§         Reisekostnadar.

§         Eventuelle følgjeskader forårsaka av den feilaktige vara.

§         Reine slitedeler og forbruksvarer som for eksempel mus, musmatter, blekkpatroner, tastatur, m.m. Utover dette føl vi kjøpslovens regler.

Agnitio svarar ikkje for tap i næringsverksemd.

Webhandel og din sikkerheit

§         Korleis tek vi vare på din sikkerheit?

Vi nyttar kryptert kommunikasjon for all overføring av sensitive data. Dette betyr at heile bestillingsprosessen, frå du legg inn e-postadressa di (anten som ny eller eksisterande kunde), føregår slik at dersom nokon "avlytta" linja ville det ta dei lang tid å knekka koden. Krypteringa som vert nytta er den sterkaste som er anbefalt og tilgjengelig idag (128-bit). Ver merksam på at nokon eldre browsera berre kan klare lav kryptering (40-bit). 40-bit er lettare å knekka enn 128-bit, men vi pratar fortsatt om år for ein hacker, og da kostar det meir enn det smakar. For å sjekka om browseren bruker 128 eller 40 bit kryptering kan du flytta muspila over låsen i statusfeltet nederst i browseren.

Når neste side kjem opp skal du sjå ein lås nede i statusfeltet på browseren din. Dersom ein advarsel kjem opp, er dette fordi vi nyttar samme sertifikat for fleire websider - klikk ja/ok for å gå vidare. Du kan klikka på denne låsen for å sjå informasjon om sertifikatet og kven som har utstedt dette. Dei påfølgjande sidene er ikkje tilgjengelige utan at denne låsen er synleg i statusfeltet på browseren.

§         Person/kredittkortnummer (dersom kjøp med kredittkort vert gjort tilgjengelig)

Vi lagrar ikkje personnummer - bruker det kun for kryptert sjekk mot kredittinformasjonsleverandør under bestilling. Dersom du betaler med bank/kredittkort lagrar vi nummeret, men dette nummeret er kun tilgjengelig over kryptert kommunikasjon sjølv for administrasjonsformål.

§         Videresal/formidling av informasjon

Informasjonen du gjev oss når du bestiller er kun for oss. Vi sender aldri personlige data vidare til tredjepart utan ditt samtykke.